algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van meCHICas.com

Gasthuismolensteeg 11

1016 AM • Amsterdam.

Nederland

KvK no. • 3425 0539

BTWnr / VAT registration no. • NL 148422482 B01

iban • NL76 RABO 0122 5711 85

bicswift • RABO NL 2U

inhoudsopgave:

artikel   1 • definities

artikel   2 • toepasselijkheid

artikel   3 • het aanbod

artikel   4 • de overeenkomst

artikel   5 • de prijs

artikel   6 • de betaling

artikel   7 • de levering

artikel   8 • retourneren

artikel   9 • conformiteit en garantie

artikel 10 • herroepingsrecht bij levering producten

artikel 11 • kosten in geval van herroeping

artikel 12 • uitsluiting herroepingsrecht

artikel 13 • klachtenregeling

artikel 14 • geschillen

artikel 15 • overmacht

artikel 16 • persoonsgevens

artikel 17 • afbeeldingen en specificaties

artikel 18 • aansprakelijkheid

artikel 1 • definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden genoemd), behorende bij de webshop van meCHICas, zijn in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden door de Kamer van Koophandel en stichting WebwinkelKeur.

1.2 meCHICas.com is een online winkel met handgemaakte sieraden en accessoires. meCHICas beschikt ook over een fysieke winkel in Amsterdam die bezocht kan worden (Gasthuismolensteeg 11, achter het Paleis op de Dam, in één van de 9-straatjes).

artikel 2 • toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en op elke totstand gekomen overeenkomst die gesloten is op afstand tussen meCHICas en de klant op de website meCHICas.com.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. meCHICas behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden, na het verstrijken van de looptijd, te wijzigen.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden, niet door meCHICas erkend.

2.5 meCHICas garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan vermelde specificaties op de website.

artikel 3 • het aanbod

3.1 De aangeboden producten worden nauwkeurig omschreven en de afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden meCHICas niet.

artikel 4 • de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand na de aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Voorwaarden op onze website.

4.2 meCHICas kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien meCHICas op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.3 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt meCHICas zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

4.4 Mondelinge toezeggingen verbinden meCHICas slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

4.5 Aanbiedingen van meCHICas gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

4.6 meCHICas kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. (zie ook artikel 5.3)

4.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

artikel 5 • de prijs

5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW. De BTW bedragen worden niet apart vermeld op de website.

5.2 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd. De bestellingen kunnen op verschillende manieren worden verstuurd, per enveloppe of pakket in Nederland of naar het buitenland.

5.3 meCHICas kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van invoer-, druk- en zetfouten wordt  geen aansprakelijkheid aanvaard.

artikel 6 • de betaling

6.1 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

6.2 Betalen is mogelijk via;

– iDEAL: als u gebruik maakt van internet bankieren van Rabobank, ABN AMRO, Fortis, ING of SNSBank, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internet-betaalomgeving van uw eigen bank.

– PayPal: Je kunt met je creditcard via PayPal betalen. Je hoeft hiervoor geen PayPal account te hebben, maar je kunt je betaling direct verwerken. PayPal staat voor veilig en slim online betalen. Je kunt eenvoudig en gratis in binnen- en buitenland met een bank- of girorekening betalen.

– Overboeking per bank of giro. Uw betaling dient dan binnen 5 werkdagen na orderdatum op de meCHICas rekening te zijn ontvangen. Mocht dit echter niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit laten weten, zodat wij het artikel langer voor u kunnen reserveren.

Klanten binnen de EU kunnen een betaling verrichten door middel van SEPA overboeken door middel van de IBAN en BICSWIFT nummers in de bestelbevestiging. Banken garanderen een betaling binnen 3 werkdagen.

6.3 Is uw betaling niet binnen de genoemde termijn op onze rekening ontvangen, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht zal meCHICas de bestelling annuleren en het artikel weer vrijgeven voor de verkoop.

6.4 De klant geeft meCHICas toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van meCHICas.

artikel 7 • de levering

7.1 meCHICas zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van webwinkel artikelen.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.3 meCHICas streeft ernaar de bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is meCHICas echter niet verplicht.

7.4 Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal meCHICas in dat geval zorg dragen voor directe terugbetaling.

7.5 Indien een bestelling naar een bestemming buiten Nederland verstuurd dient te worden zijn de eventuele douanekosten en invoerrechten voor de klant.

artikel 8 • retourneren

8.1 Als u uw bestelling wil retourneren dient u dit vóóraf kenbaar te maken onder vermelding van het bestelnummer.

8.2 Terugzenden van de bestelling dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief bijbehorende documentatie (bon) en in nieuwstaat verkerend.

8.3 Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongebruikt en zonder parfum en andere sporen van dragen. Artikelen die beschadigd zijn en naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen. meCHICas behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.4 Retourzendingen dienen ten alle tijden voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden geweigerd.

8.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van de retourzending.

artikel 9 • conformiteit en garantie

9.1 meCHICas staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan meCHICas) deze gebreken onmiddellijk per e-mail of telefonisch te melden aan meCHICas. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan meCHICas te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.3 meCHICas is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

9.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens meCHICas in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van meCHICas en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

artikel 10 • herroepingsrecht bij levering producten

10.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen.

10.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan meCHICas retourneren, conform de door meCHICas verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.3 De klant is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 7 dagen retour te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde items niet aan meCHICas heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij meCHICas. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

artikel 11 • kosten in geval van herroeping

11.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

11.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal meCHICas dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door meCHICas. Na ontvangst van de retourzending vindt restitutie van het orderbedrag plaats. (minus de kosten voor de verzending)

artikel 12 • uitsluiting herroepingsrecht

12.1 Voor vertragingen, verminkingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van internet of andere communicatiemiddelen, kan meCHICas niet aansprakelijk gesteld worden.

12.2 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de producten : oorbellen (in verband met hygiëne) en luciferdoosjes.

artikel 13 • klachtenregeling

13.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient u de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen, dient u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. U kunt telefonisch contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00uur of stuur ons een e-mail (info@meCHICas.com), vergeet niet uw bestelnummer te vermelden.

13.2 Wij verkopen met de hand vervaardigde sieraden met een duidelijk persoonlijk karakter waarbij natuurlijke materialen (gepolijste stenen, ruwe stenen, schelpen, zaden) gebruikt zijn voor onze creaties. Het kan dus voorkomen dat de gebruikte materialen niet helemaal identiek aan elkaar zijn.. Mocht er iets niet naar uw zin zijn, of het product niet geheel aan uw verwachtingen voldoen, neem dan contact met ons op (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop). We zullen ons uiterste best doen om u een oplossing te bieden.

artikel 14 • geschillen

14.1 Op alle bestellingen, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen meCHICas en de klant waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland binnen het arrondissement Amsterdam, tenzij meCHICas er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

artikel 15 • overmacht

15.1 meCHICas is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van meCHICas alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

15.3 meCHICas behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is meCHICas gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

15.4 Indien meCHICas bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

artikel 16 • persoonsgegevens

16.1 Indien u een bestelling plaatst bij meCHICas dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van meCHICas. meCHICas houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

16.2 meCHICas respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

16.3 meCHICas maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

artikel 17 • afbeeldingen en specificaties

17.1 Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende stenen, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de internetsite van meCHICas zijn zo nauwkeurig mogelijk maar gelden slechts bij benadering, ze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

artikel 18 • aansprakelijkheid

18.1 meCHICas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.